مدیریت سامان کام با ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت شکایات و انتقادات، در نظر دارد تا مستقیما بر کیفیت خدمت رسانی نظارت کند و شخصا گوش شنوای کاربران محترم باشد لذا پیامی که در این سامانه ثبت میشود مستقیما در کارتابل وی قرار گرفته و توسط ایشان پیگیری خواهد شد.